dilluns, 12 de març de 2012

CONVOCATÒRIA DE PROVÉS D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MIGEl Departament d'Ensenyament convoca les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria.

L'objectiu de la prova és que la persona aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals s'opti.

Per poder fer la prova d'accés cal tenir 17 anys o complir-los durant l'any 2012.

Calendari:

 • Inscripció: del 15 al 26 de març de 2012
 • Últim dia de pagament de la taxa: 27 de març de 2012
 • Presentació de la documentació a l'institut: del 10 al 17 d'abril de 2012, fins a les 18 hores
 • Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 19 d'abril de 2012
 • Presentació de la documentació complementaria a l'institut: del 20 al 24 d'abril de 2012, fins a les 18 hores
 • Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 25 d'abril de 2012
 • Prova: 2 de maig de 2012, a les 16 hores (cal presentar-s'hi 30 minuts abans)
 • Qualificacions provisionals: no més tard de l'11 de maig de 2012
 • Qualificacions definitives: no més tard del 17 de maig de 2012


Taxes


Taxa d'inscripció a la prova d'accés:

 • cicles de grau mitjà: 20,75 euros (amb bonificació per inscripció telemàtica: 18,70)
 • cicles grau superior: 33,40 euros (amb bonificació per inscripció telemàtica: 30,10)

Estan exempts de pagament de la taxa, amb la presentació de la documentació oficial acreditativa:

els membres de família nombrosa de categoria especial,

 • les persones que tenen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%,
 • les persones subjectes a mesures privatives de llibertat,
 • les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Tenen dret a una bonificació del 50% de l’import les persones que tenen un títol de família nombrosa de categoria general o un títol de família monoparental.

Altres informacions

Més informació disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament (aspirants amb necessitats específiques, exempcions de la prova que es poden demanar, contingut i pautes de qualificació de les proves, mostres de les proves, i certificació i efectes de la superació de les proves):

Centres on es fan les proves


Les proves es porten a terme en instituts dependents del Departament d’Ensenyament.
La llista d’instituts s’exposa (abans del 9 de març de 2012) als taulers d’anuncis dels serveis centrals i dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i del Consorci d’Educació de Barcelona. També es poden consultar al web del Departament d'Ensenyament:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada